Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemene Toepasselijkheid
 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tussen koper en Erotischesieraden.nl handelend onder de naam De Art Shop, hierna te noemen verkoper.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door verkoper.
 3. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "levering van zaken" wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
Artikel 2 Definities
 1. In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de verkoper opdracht heeft gegeven tot de levering van producten en/of diensten.
Artikel 3 Aanbiedingen en bevestiging
 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders door de verkoper is vermeld. De Art Shop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, bijzonder wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de koper verstrekte opdracht, per e-mail is verzonden naar het door de verkoper opgegevene-mail adres.
 3. Deze orderbevestiging per e-mail is geen betalingsbewijs, maar geeft aan dat de bestelprocedure succesvol is doorlopen en dat wij uw order hebben ontvangen. De Art Shop is gerechtigd om bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen.
Artikel 4 Prijs, levering en levertijd
 1. Na ontvangst van de betaling, wordt de bestelling doorgaans binnen 1 dag, doch uiterlijk binnen 30 dagen verstuurd tenzij het product niet op voorraad is. De bij de producten opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding of korting.
 2. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk binnen 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de bestelling binnen 5 dagen na ontvangst bericht zonder kosten te annuleren.
 3. De prijzen van alle producten die via onze Webshop kunnen worden besteld zijn inclusief omzetbelasting (BTW).
 4. De koper betaald binnen Nederland 2,50 ongeacht het aankoopbedrag. De kosten van retourzendingen zijn voor rekening van koper (zie hiervoor artikel 5).
 5. De bestelling wordt voor uw rekening en risico aangeboden door PostNL. De verkoper aanvaart op dit gebied geen enkele aansprakelijkheid.
 6. De prijzen van goederen die op de internetsite zijn vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.
 7. De Art Shop kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid
 1. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient koper De Art Shop hiervan schriftelijk binnen veertien dagen op de hoogte te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.
 2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft De Art Shop de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. De kosten voor het retour zenden zijn in dit geval voor rekening van De Art shop.
 3. Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen viertiendagen na aflevering aan De Art Shop te retourneren. Deze retourkosten zijn voor rekening koper.
 4. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product (in originele verpakking) onbeschadigd is, oftewel het product mag nog niet gedragen of gebruikt zijn.. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van koper.
 5. Artikelen die een levertijd hebben langer dan 30 dagen hebben kunnen door de koper worden geweigerd, deze retourkosten komen dan voor rekening van De Art Shop.
 6. Het retour sturen van goederen geschiedt op risico van de koper.
 7. De Art Shop is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade en/of vervolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
 8. De Art Shop is niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen door bijvoorbeeld beeldscherminstellingen, De Art Shop probeert de kleur van edelstenen zijn zo goed mogelijk te omschrijven /weer te geven maar kleuren kunnen altijd iets afwijken.
 9. Wij hanteren een leeftijd van 18 jaar of ouder om een bestelling bij ons te mogen plaatsen.
Artikel 6 Garanties
 1. Alle producten voldoen aan de normale eisen van bruikbaarheid. Als bij normaal gebruik (met de bestemming corresponderend) toch gebreken optreden, wordt dit kosteloos hersteld. De Art Shop stelt dan vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van reparatie en verzenden.
 2. Op onze garantie kan geen aanspraak worden gemaakt als het defect of de slijtage gevolg is van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud, nalatig gebruik of als de slijtage als normaal kan worden beschouwd.
 3. Indien de koper zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/ doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting.
Artikel 7 Privacy verklaring
 1. De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door De Art Shop vertrouwelijk behandeld. Er worden dan ook geen klantgegevens of betalingsinformatie verstrekt aan derden tenzij absoluut noodzakelijk om uw transactie en opdracht te voltooien.
Artikel 8 Overmacht
 1. Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens koper indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet - voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verkoper of van derden daaronder begrepen. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Verkoper kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover verkoper ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 5. Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en verkoper, dan wel tussen verkoper en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en verkoper, is De Art Shop niet aansprakelijk.
 6. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft De Art Shop ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat verkoper gehouden is tot enige schadevergoeding.
Artikel 9 Uitsluiting precedentwerking
 1. Wanneer door De Art Shop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat ons het recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat De Art Shop deze Algemene voorwaarden soepel toepast.
Artikel 10 Toepasselijk recht
 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
ErotischeSieraden.nl en EroticJewelry.eu zijn producten van De Art Shop Hilversum, Nederland.

Ga terug

Zoeken

> Winkelwagen

0 product(en)0.00
Verzendkosten0.00
Totaal0.00

Bekijken Afrekenen Legen

> Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

> Twitter

> Nieuwe producten

Tepelhanger Lapis Lazuli
Zilveren tepelhanger met echte Lapis Lazuli dit zijn donkerblauwe edelsteentjes. Deze tepelhangertj...€ 16.50

Tepelhanger balletjes
Terug van weggeweest voor dezelfde lage prijs!! Tepelhanger met zilveren balletjes. Non piercing. N...€ 9.95